Banka Soruları

Banka Sınavları

UK Bookmakers

Spk Sınavına Kimler Girebilir

SPK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR

SPK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR


SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir?

Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

 

SPK Sınavı Temel Düzey Lisanslama Sınavında Derslerden Kaç Adet Soru Sorulmaktadır. ve

Kaç Oturumda Sınava Girilmektedir. ?


 

SPK Sınavı Temel Düzey Lisansı almak için Başarı Notu nedir.?

Yukarıdaki 9 dersten sınava girip 100 üzerinden 60 alan ve tüm derslerin ortalaması 70 ise

başarılı olursunuz.

SPK Sınavı Temel Düzey Lisanslama Sınavına Kaç Kez Girebilirim. Kaç hakkım var ?

SPK Sınavında başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir

sınırlama yoktur.

Adayın ilk kez girdiği SPK sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya

hak kazandığı tarih arasında 2 yıldan fazla bir sürenin geçmiş olması halinde SPK lisans

belgesi verilmesi SPK  lisansı yenileme eğitimlerine katılarak tamamlama şartına bağlanmıştır.

Adayın ilk kez girdiği SPK sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya

hak kazanacağı tarih arasında 4 yıldan fazla bir sürenin geçmemiş olması

gerekmektedir.

Aksi halde adayın başarılı olduğu dersler dahil tüm SPK derslerden yeniden

sınava girmesi gerekecektir.

SPK Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir.

 

 

Sermaye Piyasasında BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSLAMA SINAVLARI

SPK Bağımsız Denetim Lisanslam a Sınavına
Kimler katılabilir:

a) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmama ları,
b) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan bağımsız denetim faaliyetl erinde sorumlulu klarının tespit edilmemiş olması,
c) Faaliyet yetki belgeleri nden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
d) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet ten dolayı haklarında verilmiş mahkumiye t kararının bulunmama sı,
e) Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması, şartlarını sağlamaları gerekmekt edir. Bağımsız denetçi yardımcılarının; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletmecilik, bankacılık, kamu yönetimi ve uluslarar ası ilişkiler alanlarından birinde en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, diğer alanlarda yükseköğrenim görmüş olanların ise sayılan alanların birinde yüksek lisans derecesi almış olmaları zorunludu r. Bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim ile görevlendirdiği bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu 14 başkan ve üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür gibi unvanları taşıyan yöneticilerin;
a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebec i mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları,
b) Türkiyede yerleşik olmaları,
c) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olmaları
d) Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesind e yer
alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetimin de fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanını ile çalışmış olmaları,
e) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları,
şarttır.
Bağımsız denetçi ve yöneticiler için yukarıda (a) bendinde belirtile n koşulun
sağlanması bakımından; yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belgeleri n tanınmasında 3568 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mütekabiliyet esası aranır.


SPK BAĞIMSIZ DENETİM SINAV KONULARI

1. Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasaları Mevzuatı;

- SPK Mevzuat
- Kurumsal Yönetim
- Yatırım Ortaklıkları ve Fonlar
- Bankacılık Mevzuatı
- Mali Sistem
- Finans
- İcra İflas Hukuku
- Şirketler Hukuku
- Muhasebe Analiz

2. Sermeye Piyasasında Muhasebe Standartl arı

3. Sermeye Piyasasında Bağımsız Denetim

innerbottom

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here